Geborgde werkwijze DeBierliefhebber inzake de alcoholwet 2021

12-02-02022

Het is voor DeBierliefhebber van groot belang dat alcohol op een verantwoorde manier wordt verkocht, ook online. DeBierliefhebber wil namelijk geen alcohol verkopen aan jongeren onder de achttien jaar.
Met dit document wordt inzicht gegeven in de manier waarop DeBierliefhebber invulling geeft aan deze verantwoorde verkoop op afstand. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde of bij een distributiepunt en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document is altijd actueel. Dit betekent dat het document wordt geactualiseerd bij iedere wijziging van de situatie en jaarlijks wordt herzien. Het document bevat een omschrijving van:

  • het proces dat wordt gehanteerd om de leeftijdsgrens te bewaken en aan de geldende verplichtingen te voldoen;
  • de wijze waarop deze werkwijze bekend en inzichtelijk wordt gemaakt voor medewerkers;
  • de controle op de juiste naleving van het proces en de wijze waarop eventuele correcties worden doorgevoerd.

 

1. Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)

  • Het is bij online bestellingen verplicht dat de koper aangeeft tenminste 18jaar of ouder te zijn . Dit doet de koper door bij het afrekenen aan te vinken dat hij/zij 18 jaar of ouder is.
  • Er word aan de koper gemeld dat bij aflevering een leeftijdscontrole word uitgevoerd. Degene die het pakket in ontvangst neemt, op het door de koper vermelde adres, zal zich dienen te legitimeren.
  • De bestelling zal via PostNL te allen tijde verzonden worden in speciaal voor flessentransport bestemde dozen. Ook zal bij het aanmaken van een verzendlabel de optie “Leeftijdscheck 18+” geselecteerd worden zodat de bezorger weet dat het een leeftijdsgevoelige zending betreft. Door het selecteren van deze optie worden de opties “Alleen afleveren bij ontvanger” en “Handtekening vereist” ook automatisch geselecteerd, waardoor de pakketbezorger ervan op de hoogte is dat het pakket noch bij de buren afgegeven mag worden, noch op een aangegeven plek neergezet mag worden.
  • Bij het niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden van levering zal het pakket bij het dichtstbijzijnde afhaalpunt geleverd worden. Deze kan hier opgehaald worden onder vertoon van een geldig legitimatiebewijs.

 

2. Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)

  • Als eigenaar van DeBierliefhebber ben ik op de hoogte van de alcoholwet 2021, ik instrueer incidentele medewerkers over de te volgen werkwijze en voorwaarden.

 

3. Controle (conform artiel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)

  • Tenminste eenmaal per jaar zal het gehele proces met alle daarbij behorende stappen worden gecontroleerd. Indien uit onze periodieke controle blijkt dat er niet volgens afspraak gewerkt wordt door DeBierliefhebber of externe partijen, zal hier actie op ondernomen worden.

 

Laatste controle was 12-5-2022